حضور شرکت مهندسی و توسعه نفت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش